python map()函数

​ map()函数会根据提供的函数对可迭代对象中的每一个内容做映射(运算),第一个为函数,第二个为可迭代对象,最后返回的是由原可迭代对象映射后组成的新的可迭代对象。

l1 = [1, 2, 3, 4, 5]
# 求列表中每个元素的平方
print(map(lambda x: pow(x, 2), l1))
'<map object at 0x0000021D4496B1C0>'
print(list(map(lambda x: pow(x, 2), l1)))
'[1, 4, 9, 16, 25]'
# 只对字典中值为偶数的元素进行平方计算后得到结果
d1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
print(dict(map(lambda x: (x, d1[x]) if d1[x] % 2 else (x, pow(d1[x], 2)), d1)))
"{'a': 1, 'b': 4, 'c': 3, 'd': 16}"